Polityka Prywatności

Alba1913.pl

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Czytając, przeglądając czy używając strony internetowej Alba Thyment Sp. z o.o., akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na stronie www.alba1913.pl

Administrator serwisu www.alba1913.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z informacji udostępnianych przez Alba Thyment Sp. z o.o. lub wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.alba1913.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności serwisu nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

§2. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Alba Thyment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolna 98 (dalej „My”, „Alba Thyment Sp. z o.o.”) operator internetowego sklepu pod adresem www.alba1913.pl (dalej „Alba1913.pl”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W czasie korzystania z serwisu www.alba1913.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub podczas zakładania konta. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, wymagamy następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło i dane teleadresowe(adres dostawy).
Brak podania wskazanych danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i pełnego korzystania ze strony Alba1913.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

3. Przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy transakcji:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Alba1913.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary kupione na Alba1913.pl;
– zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– obsługi kierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Przetwarzamy także dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Alba1913.pl, którym jest:
– prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Alba1913.pl, towarów z Alba1913.pl;
– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
– zapewnienie obsługi usług płatniczych;
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad Alba1913.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
– prowadzenie badań i analiz Alba1913.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
– obsługa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy;
– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5. Dane osobowe udostępniamy stronom transakcji na Alba1913.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Alba1913.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Alba1913.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

6. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Alba1913.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wysyłając mail na adres: iod@albathyment.com.pl.

Z uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Alba Thyment Sp. z o.o.; cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§3. Pliki „cookies” (ciasteczka)

Podczas odwiedzin stron Alba Thyment Sp. z o.o. na Państwa komputerze okresowo może zostać umieszczona informacja, która pozwoli nam na identyfikację tego komputera. Informacja ta występuje zazwyczaj w formie pliku tekstowego znanego pod nazwą „cookies”. Pliki „cookies” zawierają niewielką liczbę danych przechowywanych na twardym dysku komputera, a nie na stronie internetowej. Zazwyczaj umożliwiają one gromadzenie pewnych informacji, w tym o adresie protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki oraz adresach wszelkich odwiedzanych stron internetowych. Zastosowanie plików „cookies” ma przynieść Państwu takie korzyści jak wyeliminowanie potrzeby częstego wprowadzania hasła lub konieczności ponownego wprowadzania towarów do koszyka, jeśli transakcja nie zostanie zakończona podczas jednej wizyty. Pliki „cookies” stosowane są również do analizy ruchu na stronie internetowej oraz tworzenia anonimowych profili demograficznych, co umożliwia nam ulepszenie naszych usług.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać plików „cookies” lub chcą być informowany przed ich umieszczeniem, zalecamy ustawić przeglądarkę tak, by spełniała takie funkcje, o ile jest to możliwe. Zwracamy uwagę, że jeśli „cookies” zostaną wyłączone, mogą Państwo nie mieć możliwości przeglądania niektórych części tej witryny, które mogłyby usprawnić wizytę w witrynie.

§4. Odnośniki do innych stron

Serwis Alba1913.pl może zawierać odnośniki (linki) do innych stron WWW, będących własnością i prowadzonych przez inne podmioty. Powinni  Państwo zdawać sobie sprawę z faktu, że serwis Alba1913.pl nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki (linki) prowadzą przez nasz serwis. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie Alba1913.pl nie wiąże się z braniem odpowiedzialności za treść docelowej strony WWW oraz ochronę prywatności stosowaną przez podmiot prowadzący daną stronę.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adres e-mail: iod@albathyment.com.pl